Pau, drets humans i refugi

Món-3 treballa en el foment de la pau des d'una doble perspectiva:

  • Cultura de pau i educació per la pau, a través de cursos per a la formació en resolució de conflictes, cultura de pau i moviments per la pau, així com d'activitats d'educació per la pau.
  • Construcció de pau i seguretat humana a través de projectes de cooperació al desenvolupament amb comunitats afectades per conflictes armats de naturalesa bàsicament civil i social que provoquen tensions regionals i molta injustícia social.
Entenem, doncs, que el foment de la pau requereix una intervenció continuada i diversa, adreçada al desenvolupament i promoció d'una cultura de pau que predomini en les relacions entre les persones i els pobles, cultura de pau que es defineix pel respecte a la dignitat humana i el rebuig de la violència en qualsevol de les seves formes.