Missió

La missió de Món-3 centra els seus reptes en tres àmbits:

  • Persones: Món-3 pretén convertir-se en referent a nivell de Catalunya pel que fa a la gestió de projectes de desenvolupament rural amb un marcat caràcter ambientalista, de promoció econòmica i governabilitat per donar suport a les institucions directament implicades en el desenvolupament de les zones d'actuació.
  • Societat: Món-3 potencia la seva tasca i la seva presència en l'àmbit universitari mitjançant la formació, les investigacions i els clústers universitaris d'investigació-acció transfronterera.
  • Organització: Món-3 aposta per ser una organització més eficaç, eficient, ben gestionada, orientada a resultats, transparent i compromesa amb la rendició de comptes a la societat a través d'un sistema de gestió de qualitat.

Visió

Món-3 és una organització de caràcter universitari, amb una visió crítica i política sobre les desigualtats que genera l'actual model de desenvolupament.

Món-3 entén que s'han de promoure transformacions en la nostra societat, com a pas fonamental perquè els països de la perifèria tinguin una oportunitat de desenvolupar-se.

Per això, Món-3 duu a terme accions de sensibilització i conscienciació sobre les desigualtats en el món, així com formació universitària en temes de desenvolupament tant al Nord com al Sud, sense oblidar l'execució de projectes al Sud que se centrin en les causes estructurals de la pobresa i no en les solucions tècniques temporals.

Amb aquestes accions, especialitzades en l'àmbit del desenvolupament rural i l'agricultura, Món-3 pretén enfortir els moviments socials, al Sud i al Nord, per un canvi de paradigma de desenvolupament cap a un model més just i equitatiu.

Valors

  • Món-3 és una organització interessada en la reflexió teòrica contínua i en el desenvolupament d'una visió política i global del món
  • Món-3 té una visió radical de la problemàtica Nord-Sud, en el sentit d'abordar les arrels dels problemes de desigualtat i no fer mai projectes que no qüestionin aquestes causes.
  • Món-3 considera que fins i tot les intervencions més tècniques no són apolítiques i que la transformació social necessària per superar les desigualtats internacionals només és possible des d'una visió política i global del món.
  • Món-3 és una organització crítica tant amb el sistema internacional i les seves conseqüències com amb el treball sobre el terreny, propi i d'altres actors del desenvolupament.
  • Pel caràcter universitari de l'entitat i la seva vinculació amb la problemàtica real del desenvolupament al Sud, Món-3 combina l'acció formativa amb les accions sobre el terreny.