La Fundació Món-3

Presentació


– Missió

La missió de Món-3 centra els seus reptes en tres àmbits:
 • Persones: Món-3 pretén convertir-se en referent a nivell de Catalunya pel que fa a la gestió de projectes de desenvolupament rural amb un marcat caràcter ambientalista, de promoció econòmica i governabilitat per donar suport a les institucions directament implicades en el desenvolupament de les zones d’actuació.
 • Societat: Món-3 potencia la seva tasca i la seva presència en l’àmbit universitari mitjançant la formació, les investigacions i els clústers universitaris d’investigació-acció transfronterera.
 • Organització: Món-3 aposta per ser una organització més eficaç, eficient, ben gestionada, orientada a resultats, transparent i compromesa amb la rendició de comptes a la societat a través d’un sistema de gestió de qualitat.

– Estatuts

Disponibles aquí

– Finalitats

Segons els estatuts de la Fundació Món-3, l’entitat té per objecte:
 1. l’estudi i la investigació sobre la problemàtica del subdesenvolupament, la mundialització de l’economia i les seves conseqüències des d’un enfocament interdisciplinari
 2. l’educació per al desenvolupament i
 3. la cooperació integral per al desenvolupament;
  tot això enfocat a aconseguir una societat més justa, solidària i igualitària a nivell mundial.

– Col·lectius de persones beneficiàries (2020)

 

– Activitats

 1. Establir programes d’estudi i recerca sobre el desenvolupament i el subdesenvolupament, la mundialització de l’economia i les seves conseqüències, tant socials com ambientals, econòmiques, polítiques, migratòries, etc.;
 2. Organitzar activitats de sensibilització a tots els nivells, especialment en l’àmbit educatiu;
 3. Oferir serveis mitjançant activitats de formació, accés a recursos i informació general en matèria de cooperació i educació per al desenvolupament, assistències tècniques, etc.;
 4. Promoure intercanvis d’experiències i informació amb altres institucions i organismes tant nacionals com estrangers;
 5. Dur a terme projectes de cooperació al desenvolupament en els països de menys desenvolupament i del Tercer Món, especialment en l’àmbit del desenvolupament rural i l’agricultura, àmbit d’especialització de la Fundació;
 6. I prestar tots aquells serveis a la joventut que puguin contribuir a orientar-la cap a la solidaritat, el voluntariat i el compromís social i la cooperació internacionals per al desenvolupament humà.

Òrgans de govern


– Patronat

Tota la informació

Estructura organitzativa


– Equip

Dades i indicadors

Memòries d’activitats


– Memòria 2020

– Memòries d’anys anteriors

Disponibles aquí

Altres indicadors


– Resultat de les activitats acomplertes (2020)

– Balanç social (2020)

Català