Formació i Investigació

Les activitats formatives plantejades per Món-3, des del Master de globalització, desenvolupament i cooperació, fins als seminaris, conferències crèdits de lliure elecció sobre temes diversos, preten informar i formar, amb rigor i objectivitat, sobre tots els àmbits del desenvolupament, la cooperació, la solidaritat i el món actual.

Màster

El nostre Màster en desenvolupament i cooperació pretén formar especialistes que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d'unes estratègies de desenvolupament i unes relacions de cooperació que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa i esperançador per a les generacions futures, i necessàriament diferent de l'actual.

Cursos

Anualment organitzem diferents crèdits de lliure elecció i de curta durada en els quals es tracten temes d'actualitat relacionats amb els àmbits geogràfics i temàtics que són de la nostra competència.

Publicacions

Amb l’edició de publicacions Món-3 vol posar a disposició del públic en general, tant el resultat de determinades recerques com textos divulgatius que poden ajudar a comprendre millor el món en que vivim. La major part de les publicacions editates es poden descarregar des d’aquesta pàgina sense cost.